บทความ >> วัยเด็ก

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เด็ก
ต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน
หมั่นขยัน เอาการเอางาน
เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ
ให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี
มีประโยชน์และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต
เด็กๆ ทำอะไรต้องหัดรู้ตั้ว การรู้ตัวอยู่เสมอ
จะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้ว
จะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว
จะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จ และความเจริญ
ให้แก่ตนเอง แก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน

Copyright© 2014 HappyFamilyNan.com. All Rights Reserved